دانشکده مددکاری اجتماعی

دانشکده مددکاری اجتماعی دانشگاه مموریال به عنوان تنها ارائه دهنده آموزش در حوزه مددکاری اجتماعی در ایالت نیوفاندلند و لابرادور، متخصصان را برای مشارکت های مهم در کانادا و کل جهان آماده می سازد.

چشم انداز دانشکده مددکاری اجتماعی این است که روابط انسانی را تقویت بخشیده و عدالت اجتماعی را از طریق تعالی دانشگاهی ترویج دهد. احترام به ارزش افراد، پیگیری عدالت اجتماعی، خدمت به بشریت، یکپارچگی رویه های حرفه ای، جنبه محرمانگی خدمات حرفه ای و شایستگی مداری از جمله ارزشهای اکید در دانشکده مددکاری اجتماعی دانشگاه مموریال می باشد. ماموریت دانشکده مددکاری اجتماعی دانشگاه مموریال عبارتست از برآورده ساختن نیازهای ایالت و مشارکت در مجموعه دانش حرفه در سطح ملی و بین المللی.

پژوهش در دانشکده مددکاری اجتماعی

برنامه پژوهشی استراتژیک داشگاه مموریال برای بازه ۲۰۲۰-۲۰۱۴ بر مبنای چارچوب استراتژی پژوهشی دانشگاه برای پشتیبانی از چشم انداز دانشگاه می باشد. دانشکده مددکاری اجتماعی یک محیط پژوهشی پویا و فعال است. اساتید دانشکده در گستره متنوعی از فعالیت های دانشگاهی مشارکت دارند که بودجه بسیاری از آنها از طریق سازمان های فدرال و بنیادها و آژانس های ایالتی و محلی و همچنین رقابت های داخلی در دانشگاه مموریال تامین می شود.

اساتید و محققان دانشکده مددکاری اجتماعی نسبت به مشارکت عمومی متعهد می باشند و پروژه های متعددی را در این حوزه بر عهده می گیرند. در سالهای اخیر رشد چشمگیری در میزان تحقیقات موفق و بودجه های مشارکت عمومی و همچنین افزایش تعداد منابع بودجه داخلی و خارجی در دانشکده مددکاری اجتماعی وجود داشته است که از جهتگیری مثبت دانشکده در راستای فعالیت های مشارکت اجتماعی حکایت دارد.

برنامه های تحصیلی دانشکده مددکاری اجتماعی:

برنامه های کارشناسی

برنامه های کارشناسی ارائه شده در دانشکده مددکاری اجتماعی شامل دو برنامه مددکاری اجتماعی درجه اول و درجه دوم می شود.
کارشناسی

برنامه های تحصیلات تکمیلی

در سطح تحصیلات تکمیلی، برنامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی عمدتا به صورت آنلاین برگزار می شود و بر رویکردهای خلاقانه به تفکر انتقادی برای رهبری در حرفه مددکاری اجتماعی تمرکز دارد.

برنامه PhD مددکاری اجتماعی نیز پژوهش محور است و بر حرفه پیشرفته مددکاری اجتماعی و آموزش مددکاری اجتماعی تمرکز داشته و تعهدی جدی به افراد و عدالت اجتماعی و تفکر انتقادی و ارائه بورسیه های قابل توجه دارد.