You are currently viewing رتبه بندی Times Higher Education

رتبه بندی Times Higher Education

رتبه بندی دانشگاهی Times Higher Eduation به منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه ها در عرصه جهانی و ارائه منبعی برای درک ماموریت های متفاوت و موفقیت موسسات آموزش عالی در مقیاس بین المللی می باشد.

رتبه بندی های THE سه ماموریت اصلی فعالیت دانشگاهی را پوشش می دهد که عبارتند از: پژوهش، آموزش و تاثیر. هر دانشگاه در این رتبه بندی از یک نمایه مشروح و جزئیات امتیازات در هر شاخص به همراه اطلاعات مکمل برای کمک به دانشجویان برخوردار می باشد که برای مثال می توان به نسبت کارمند به دانشجو در هر دانشگاه، مجموع درآمد به ازای هر دانشجو، نسبت دانشجویان بین المللی و نسبت جنسیتی دانشجویان اشاره کرد.

برخی دانشگاه ها در این رتبه بندی دارای نمایه های ارتقا یافته ای هستند تا مزایایشان برای دانشجویان و همچنین نقاط قوت و خصوصیات فراتر از داده های رتبه بندی را به نمایش بگذارند. داده های غنی و به روز THE به یک منبع حیاتی برای دانشجویان تبدیل شده و به آنان کمک می کند تا یکی از مهمترین تصمیمات زندگی خود یعنی تحصیل را با اطمینان کامل اتخاذ کنند.

رتبه بندی دانشگاهی جهانی THE که در سال ۲۰۰۴ تاسیس شده است، فهرستی قاطع و موثق از برترین دانشگاه های جهان را با تمرکز بر ماموریت پژوهشی دانشگاه ها ارائه می کند. این رتبه بندی با استفاده از یک متدولوژی متعادل و جامع و در نتیجه بیش از یک دهه مشاوره و اریزنی با دانشگاه های پیشروی جهان ابداع شده و بر مبنای درک عمیق از آنچه یک دانشگاه را در کلاس جهانی قرار می دهد بنا نهاده شده است.

تیم متخصصان THE دانشگاه های برتر جهان را بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی مجزا ارزیابی می کنند که گستره کاملی از حوزه های ضروری فعالیت دانشگاه های برتر را پوشش می دهد: آموزش، پژوهش، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی.  این رتبه بندی بر مبنای پایگاه داده در حال رشدی از ۱۹۰۰ دانشگاه پزوهشی جهانی ایجاد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید